Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY

Szkoły Podstawowej NR 13 im. Jana Pawła II w Toruniu

 

 

I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

 

 

II ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

 

 1. 1.      Świetlica jest czynna w godzinach 0700 –– 1600.
 2. 2.      Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 1600
 3. 3.      Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 0700 oraz dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
 4. 4.      Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
 5. 5.      O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem.

   Bez tego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

 1. 6.      Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
 2. 7.      W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.
 3. 8.      Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy opiekunowie/rodzice dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
 4. 9.      Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 uczniów.
 5. 10.  Świetlica realizuje swoje zadania wg planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy.

Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z personelem świetlicy w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.

 

…………………………                                        ……………………………………………

              (data)                                                                             (podpis rodziców/opiekunów)